• AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan

  Ito ay ang paniniwala na ang Allah ay tunay ngang nagpadala sa Kanyang mga Sugo ng pangkalangitang mga kasulatan mula sa Kanya, upang maipahayag ang mga ito sa sangkatauhan, upang Kanyang maipaliwanag sa kanila ang mga alituntunin ng pagsamba nila sa Kanya, at sa pamamagitan nito ay maisasaayos ang mga kalagayan ng kanilang kabuhayan. 

  Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Hajj [o ang paglalakbay sa Makkah na may layuning isagawa ang mga ritwal ng Hajj]

  Ito ay ang paglalakbay sa sagradong Tahanan ng Allah [ang Ka’bah] upang isagawa ang mga partikular na gawain, sa partikular na mga lugar, at sa partikular na mga oras bilang pagpapatupad sa kautusan ng Allah. Isang tungkulin na ipinag-uutos sa lahat ng muslim na nasa wastong pagiisip at gulang, na isagawa ito minsan sa tanang buhay sa kondisyong may kakayahan sa pangangatawan at yaman.

  Hajj [o ang paglalakbay sa Makkah na may layuning isagawa ang mga ritwal ng Hajj]
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Sawm [o Pag-aayuno]

  Isang buwan sa loob ng isang taon na pinag-aayunuhan ng mga muslim sa pamamagitan ng pagpipigil nila sa mga nakasisira nito tulad ng pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa. Simula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, at ito ay hindi isang makabagong kautusan sa Islam, bagkus ito rin ang siyang ipinag-utos ng Allah sa mga naunang pamayanan.

  Sawm [o Pag-aayuno]
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Zakah [o Pagkakawanggawa]

  Ito ay isang napakaliit na porsiyento sa kayamanan, ibinibigay ng isang muslim na mayaman ayon sa mga naitakdang kondisyon bilang katungkulan at pagpapatupad sa kautusan ng Allah para sa mga kapatid niyang mahihirap at nangangailangan, ang layunin ng Islam sa pagtatakda nito ay upang bigyang buhay ang kulay ng panlipunang pagdadamayan sa pagitan ng mga  muslim, mabigyan ng lunas ang kahirapan at maagapan ang pelegrosong mga bagay-bagay na maaring magiging bunga nito.

  Zakah [o Pagkakawanggawa]
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Salah [o Pagdarasal].

  Isang kaugnayan sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon, nakakapanalangin siya rito nang taimtim at nakakapaghingi ng kapatawaran at nakakapaghiling ng tulong at kaluwagan, at ito’y sa pamamagitan ng Salah (pagdarasal) ng limang beses sa loob ng isang araw sa mga takdang oras nito.

  Salah [o Pagdarasal].
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Shahadah [o Pagsasaksi]

  Ito ay ang pagsasaksi ng “Laa ilaaha illallaah” (Walang diyos maliban sa Allah) at pagsasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo. Ito ang susi at daan sa pagpasok sa pananampalatayang Islam.

  Shahadah [o Pagsasaksi]
 • AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  Ang Paniniwala sa Allah

  Nararapat na paniwalaan na Siya ay umiiral, at Siya ay Nag-iisang Diyos lamang, wala Siyang katambal sa Kanyang mga Gawa, sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian, sa Kanya ay walang makatutulad at walang kawangis. At Siya lamang ang tanging lumikha ng lahat ng nilalang at Tagapangasiwa nito, walang bagay na maipatupad maliban kung ninais Niya ito, at wala ring magaganap maliban kung ipinagkaloob Niya ito, at walang ibang karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya.

  Ang Paniniwala sa Allah