Pinakabagong mga artikulo

Tuklasin ang pinakanamumukod-tanging mga artikulo sa lahat ng paksa ng buhay

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

Maraming nagkakamali sa paniniwala na ang Islam ay hindi pinahihintulutan ang pag-iral ng iba pang mga relihiyon na mayroon na sa mundo. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga pundasyon na inilatag mismo ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ng ibang mga pananampalataya, na may praktikal na mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Bahagi 2: Marami pang mga halimbawa mula sa buhay ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na naglalarawan ng kanyang pagkamaunawain sa ibang mga relihiyon.

M. Abdulsalam M. Abdulsalam
17
 • Ang Paniniwala sa Allah

  Nararapat na paniwalaan na Siya ay umiiral, at Siya ay Nag-iisang Diyos lamang, wala Siyang katambal sa Kanyang mga Gawa, sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian, sa Kanya ay walang makatutulad at walang kawangis. At Siya lamang ang tanging lumikha ng lahat ng nilalang at Tagapangasiwa nito, walang bagay na maipatupad maliban kung ninais Niya ito, at wala ring magaganap maliban kung ipinagkaloob Niya ito, at walang ibang karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya.

  AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
  23
 • Ang Huling Tao na Papasok sa Paraiso (bahagi 1 ng 2): At isang Puno ang Itataas

  Kapag ang huling tao ay gumapang palabas ng Impyerno at pinapasok na sa Paraiso ang tarangkahan ng Impyerno ay magiging sarado na magpakailanman.

  Aisha Stacey Aisha Stacey
  16
 • Ang Kahulugan ng Salitang Islam

  Kapag sinangguni mo ang mga diksyunaryo ay malalaman mo na ang kahulugan ng salitang Islam ay “ang pagpapaakay, ang pagpapasailalim 

  18

المركز الدعوى

Pinakabagong mga Aklat

Tuklasin ang pinakanamumukod-tanging mga Aklat sa lahat ng paksa ng buhay

Mga bagong cards

Tuklasin ang pinakanamumukod-tanging mga cards sa lahat ng paksa ng buhay