Nararapat na paniwalaan na Siya ay umiiral, at Siya ay Nag-iisang Diyos lamang, wala Siyang katambal sa Kanyang mga Gawa, sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian, sa Kanya ay walang makatutulad at walang kawangis. At Siya lamang ang tanging lumikha ng lahat ng nilalang at Tagapangasiwa nito, walang bagay na maipatupad maliban kung ninais Niya ito, at wala ring magaganap maliban kung ipinagkaloob Niya ito, at walang ibang karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya.


Ang Dakilang Allah ay nagsabi:

{Sabihin [O Muhammad]: Siya ang Allah ay Nag-iisa, ang Allah ang Siyang sandigan ng lahat, Siya ay hindi nagkaanak at hindi  ipinanganak, at sa Kanya ay walang makatutulad}

Qur’an 112:01-04