Isang buwan sa loob ng isang taon na pinag-aayunuhan ng mga muslim sa pamamagitan ng pagpipigil nila sa mga nakasisira nito tulad ng pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa. Simula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, at ito ay hindi isang makabagong kautusan sa Islam, bagkus ito rin ang siyang ipinag-utos ng Allah sa mga naunang pamayanan.


Ang Dakilang Allah ay nagsabi:

{O kayong nanampalataya! Ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pagkakautos sa mga yaong nauna sa inyo, baka sakaling magkaroon kayo ng takot [sa Allah]}.

Qur’an 2:183

Ang pag-aayuno ay isang masugid na pakikipagtunggali sa pagitan ng tao at ng kanyang sariling mga pithaya at layaw. Sa pamamagitan nito nadarama ng isang muslim ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid na pinagkaitan ng biyaya mula sa lipon ng mga dukha at mahirap, kaya kusa niyang ipinamamahagi ang kanilang mga karapatan at sinusuri ang kanilang mga pangangailangan.