Ang Pagbabalik ni Hesukristo sa Lupa

Omar Al-Hafidh Omar Al-Hafidh
59 14

Ang Aklat na ito ay nagtatalakay sa mga katotohanan patungkol kay Hesus (sumakanya ang kapayaan) kabilang na rito ang kanyang pagbabalik sa lupa bilang isang tanda ng nalalapit na paggunaw ng Mundo at pagsapit ng Araw ng Paghuhukom