Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
148

Pagpapaliwanag na ang Lahat ng Bid`ah ay Pagkaligaw at wala sa Islam ang Sinasabing Mabuting Bid`ah.