Mga Paalaala at alituntunin bago magsagawa ng Hajj

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
73

Ang video na ito ay patungkol sa mga paalaala at alituntunin na dapat maunawaan ng isang Muslim alung-lalo na ang sinumang magsasagawa ng Hajj