Magiging matatag sa islam at Eman

51

Magiging matatag sa islam at Eman