Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
145

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan).