Islam ang Tunay na Relihiyon

Mohammad Taha Ali Mohammad Taha Ali
40

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah (Katotohanan, ang tunay na Relihiyon sa Paningin ng Allah ay ang Islam), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Islam.