At sabi nila siya ay masama!

Eida Al-Nahdi Eida Al-Nahdi
59

Ang mga katangian at mga ugali ni Propeta Muhammad (pbuh).