Ang sabi ni Hesus : Tunay na ako ay sugo lamang sa mga angkan ng Israel

Hidayah Hidayah
59

 Ang sabi ni Hesus : Tunay na ako ay sugo lamang sa mga angkan ng Israel