Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
136

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom.