Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Salamodin D. Kasim Salamodin D. Kasim
37

Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) nararapat sa bawat mananampalataya ang pagmamahal sa Propeta.