Ang pagka-obligado ng pagmamahal sa Sugo ni Allah

Sadam Said Sadam Said
53

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.