Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
43

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito