Ang kahalagahan ng Sadaqah o kawanggawa

Cooperative Office for Dawah & Guidance in Abha Cooperative Office for Dawah & Guidance in Abha
63

Ang kahalagahan ng Sadaqah o kawanggawa.