Ang Kadakilaan ng kawang-gawa

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
48

Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim.