Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
77

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Sugo ng Allah: (Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinag-aaralan ang Qur’an at kanyang itinuro), kasunod ang pagsalaysay tungkol sa kabutihan ng pag-aaral ng wikang arabik.