Ang Kabutihan ng Hajj

Mohammad Taha Ali Mohammad Taha Ali
73

Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan