Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
56

Pagsasalaysay sa Sinabi ng Propeta (saw): Ang Sinumang Pinakahuling Salita ang Laa ilaaha illallaah, siya ay Makakapasok sa Paraiso)), Kalakip ang Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Banal na Salitang ito.