Ang Batas ng pakikipagbalikan sa asawa

cooperative office for dawah in mather and om Alhamam cooperative office for dawah in mather and om Alhamam
33

Ang Batas ng pakikipagbalikan sa asawa.