Ang Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin

Muhammad Taha Ali Muhammad Taha Ali
52

Pagpapaliwanag sa Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin kalakip ang pagbanggit sa mga Kalagayan ng Hindi Ipinahihintulot ang Pagtaas ng mga Kamay dito.