Ang Kahulugan ng 'La Ilaaha Illa-Allah'

Ito ang diwa ng Tawheed(1). Sa pamamagitan ng konseptong ito, nilikha ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang lahat (sangkatauhan, jinn, anghel at maging ang di-nakikita o nakatagong bagay) at sa konseptong ito, nilikha Niya ang Jannah (Paraiso) at ang Jahannam (Impiyerno). Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi sa Qur'an, Kabanata Adh-Dhaariyaat, 51:56;

"At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban na sila ay nararapat na sumamba sa Akin (tanging sa Akin lamang)."

Ito ang paniniwala na ipinag-anyaya ng mga Propeta at Sugo sa kanilang mga mamamayan, nagmula pa noong panahon ni Adan hanggang sa Huling Sugong si Muhammad. Ang Dakilang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qu'ran, Kabanata Al-Anbiyaa; 21:25;

"At hindi Kami nagpadala ng sinumang Sugo bago pa man sa iyo (O Muhammad) maliban na Aming ipinahayag sa kanya (na nagsasabing): "La ilaha ilallah (walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), kaya sambahin Ako (tanging Ako at wala ng iba pa)."

Ang Kahulugan ng 'Shahaadah':

 • Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang Siyang Tagapaglikha sa lahat ng bagay. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-An'aam, 6:102;

 • "Siya ang Allah, ang inyong Rabb! La ilaha illah Huwa (walang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya), ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Kaya, sambahin Siya (tanging Siya lamang), at Siya ang Wakil (tagapangalaga) sa lahat ng bagay."

  Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang nagmamay-ari sa lahat ng Kanyang nilikha. at Siya Subhaanaho wa Ta'aala  ang tagapamahala sa lahat ng gawain at pangyayari.(2). Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Araaf, 7:54;

 • "Sa Kanya ang (Ganap na Kapangyarihan ng gawang) paglikha at pag-uutos. Mapagpala ang Allah, ang Rabb (Panginoon) ng lahat ng nilikha."

  Tanging ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  lamang ang karapat-dapat sambahin(3) nang buong puso at kaluluwa. Siya Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Yunus, 10:66;

 • "Walang alinlangan! Katotohanan! na ang Allah lamang ang nag-aangkin ng anupamang nasa mga kalangitan at anupamang nasa kalupaan. At yaong sumasamba at dumadalangin sa iba pa bukod sa Allah, (katotohanan na) sila ay hindi sumusunod sa mga itinuturing nilang katambal (ng Allah), bagkus kanilang sinusunod lamang ang mga haka-haka at sila ay naglulubid lamang ng kasinungalingan."

  Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang nagmamay-ari ng mga Magagandang Pangalan at ang Kanyang taglay na mga Katangian ay Ganap at Lubos. Siya ay malayo sa mga kakulangan, kapintasan at kamalian(4). Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'raaf, 7:180;

"At (lahat ng) naggagandahang mga Pangalan(5) ay nauukol sa Allah (lamang), kaya manalangin sa pamamagitan ng mga iyon at lisanin ang pangkat na nagpapasinungaling o nagtatakwil sa Kanyang mga Pangalan. Sila ay pagbabayarin sa anumang lagi nilang ginagawa."

Ang Mga Patakaran ng Shahaadah:

Hindi sapat na bigkasin lamang ang Shahaadah upang ito ay tanggapin ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala . Ang Shahaadah ay itinuturing na isang susi sa pintuan ng Paraiso, datapwa't upang ito ay maging makabuluhan, kinakailangan ang tamang patunay nito. Ang Shahaadah ay dapat tugunan ng mga sumusunod na mga patakaran upang ito ay tanggapin ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala .

1) Karunungan (Al-Ilm): binubuo ng kaalaman na ang lahat ng mga ibang bagay na sinasamba bukod sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay mga huwad na diyos maging ito man ay isang dakilang Propeta, Sugo o isang marangal na anghel. Walang sinuman o anupaman sa mga nilikha ang maaaring ituring bilang diyos, o naging diyos, magiging diyos o may pagkadiyos, o may kahati sa pagkadiyos. Tanging ang Nag-iisang Tagapaglikha ang Siyang Tunay na Diyos. Samakatuwid, walang ibang diyos na dapat sambahin sa katotohanan maliban sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala . Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  lamang ang nararapat na pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, tulad ng pagdarasal (Salaah), pagdalangin (Du'aa), pagluhog ng pag-asa, pag-aalay at panunumpa, at iba pa.

Sinuman ang nag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa iba pa bukod sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala , siya ay nagkasala ng Kufr(6) , kahit na siya ay bumigkas ng Shahaadatain.

2) Katiyakan (Al-Yaqeen); Ang puso ay nararapat na nakatitiyak sa kahulugan ng dalawang Shahaadah. Ang katiyakan ay kabaligtaran ng pag-aalinlangan, kaya, walang puwang para sa isang Muslim na mag-alinlangan o mag-atubili sa kanyang paniniwala. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hujuraat, 49:15;

"Katotohanan, ang tunay na Mananampalataya (Muslim) ay yaon lamang na (tapat na) nananalig sa Allah at sa Kanyang Sugo, at pagkaraan ay hindi nag-alinlangan bagkus nagtanggol (at nakipaglaban) sa Landas ng Allah (Jihad) sa pamamagitan ng kanilang yaman at (inihandog ang) sariling buhay. Sila yaong tunay na makatotohanan."

3) Pagtanggap (Al-Qubool); Nararapat na tanggapin ang mga patakaran ng Shahaadah nang buong puso at walang itinatakwil sa anumang bahagi nito(7). Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi; Qur'an, Kabanata, As-Saffaat; 37:35

"Katotohanan, kapag sila ay pinagsasabihan ng: "La ilaha illa Allah (walang iba pang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), umiiral sa kanilang mga sarili ang kapalauan (at sila ay nagtatakwil sa katotohanan)."

4) Pagsuko at Pagtalima (Al-Inquiad); ito ay pagsunod, pagsasagawa at pagsasakatuparan ng lahat ng tungkuling hinihingi at kinakailangan ng Shahaadah(8). Ang isang tao ay nararapat na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala  at umiwas sa mga ipinagbabawal. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Lukman, 31:22;

"At sinuman ang ganap  na isinuko ang sarili sa Allah samantalang siya ay Muhsin (9)(gumagawa ng kabutihan) magkagayon, kanyang tinanganan ang pinakamatibay na hawakan (ang La ilaha ill-Allah). At sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng bagay tungo sa pagpapasiya (sa lahat ng pangyayari)."

5) Makatotohanan (As-Sidq); nararapat na makatotohanan at dalisay ang pagpapahayag ng Shahaadah.(10) Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Fath, 48:11;

"… Sila ay nagsasabi sa kanilang bibig (lamang) nguni't wala (naman) sa kanilang puso…”

6) Katapatan (Al-Ikhlas); nararapat na iukol ang lahat ng pagtitiwala at pagsamba sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala  lamang.(11) Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Bayyinah, 98:5;

"At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba (lamang) sa Allah, maging matapat  sa pananampalataya sa Kanya, maging matuwid at magsagawa ng Salaah (pagdarasal), at magbigay ng Zakah (kawanggawa), ito ang tunay (at tuwid) na pananampalataya."

7) Pagmamahal (Al-Mahabba); nararapat na mahalin ang Shahaadah at lahat ng pangangailangan nito. Nararapat niyang mahalin ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala , ang Kanyang Sugo  at ang Kanyang mga mabubuti at matutuwid na alipin. At nararapat niyang kapootan ang mga napopoot sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala  at sa Kanyang Sugo . Kailangang higit niyang naisin ang anumang minamahal ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala at ng Kanyang Subhaanaho wa Ta'aala  Sugo kahit na ito ay salungat sa kanyang hangarin. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala ay nagsabi; Qur'an, Kabanata At-Tawbah, 9:24;

"Sabihin: 'Kung ang inyong mga ama, inyong mga anak na lalaki, inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong kayamanang pinagkitaan, ang inyong kalakal na pinangangambahang malugi, ang inyong mga tahanang ikinasisiya ay higit na mahalaga sa inyo kaysa sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa pakikipaglaban sa Landas ng Allah, magkagayon, kayo ay magsipaghintay hanggang dalhin ng Allah ang kanyang Pasiya (parusa). At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong Fasiq (mapanghimagsik, palasuway sa Allah)."

Ang Shahaadah ay nag-uutos din na ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang Tanging Isa na may karapatang magtakda, maging sa larangan ng pagsamba o sa anupamang pangyayari o bagay na ukol sa ugnayan ng tao, maging ito man ay pansarili o pangkalahatan.

Ang mga pagpapairal ng mga batas para sa mga ipinagbabawal o ipinapatupad ay kailangang magmumula lamang sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala . Ang Sugo  ay siyang tagapagpaliwanag at tagapagbigay-linaw sa Kanyang Subhaanaho wa Ta'aala mga kautusan. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hashr, 59:7;

"…Kaya't inyong sundin o kunin ang anumang itinatagubilin (o ipinag-uutos) sa inyo ng Sugo at anuman ang kanyang ipinagbabawal sa inyo, ito ay inyong iwasan…" 1. Tawheed: Ito ang konsepto ng Kaisahan ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala .
 2. Ang konseptong ito ay tinatawag na 'Tawheed ar-Ruboobiyyah' o ang Kaisahan ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala . Ito ang mga paniniwalang walang ibang Tagapaglikha, Tagapagkaloob, Tagapanustos at ang Nagmamay-ari ng lahat kundi ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala .
 3. Ang konseptong ito ay tinatawag na 'Tawheed al-Uloohiyyah' o ang Kaisahan sa pagsamba sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala . Ang paniniwalang ito ay ang pagtuon ng pagsamba lamang sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala  at wala ng iba.
 4. Ang konseptong ito ay ang "Tawheed al-Asmaa' wa Sifaat" na ang kahulugan ay ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  lamang ang nagtataglay ng magagandang Pangalan at Katangian, na walang katulad o di-maaring ihambing at walang kagaya sa mga ito.   
 5. Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay mayroong 99 na pangalan. Isinalaysay ni Abu Hurayrah: "Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay mayroong 99 na pangalan; at sinuman ang naniwala sa kahulugan ng mga nito at umasal nang ayon sa mga ito, siya ay makapapasok sa Paraiso; at ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay Isa (Witr) at Kanyang minamahal ang Witr." Sahih Bukhari, vol 8, Hadith Bilang 419.
 6. Kufr. Ito ay pagtakwil sa katotohanan at kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa mga haligi ng Islamikong Pananampalataya: ang paniniwala sa AllahSubhaanaho wa Ta'aala  bilang Nag-iisang Diyos na dapat sambahin, ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel, ang paniniwala sa Kanyang mga Sugo at Propeta, ang paniniwala sa mga Kasulatan o Kapahayagan, ang paniniwala sa Araw ng Pagkabuhay Muli o Paghuhukom, at ang paniniwala sa Qadar (Tadhana). Ang isang tao na nagkasala ng Kufr ay tinatawag na Kafir (o sa pangmaramihang bilang: Kafirun o Kuffar)
 7.  Hindi sapat na malaman at paniwalaan ng isang tao nang may Katiyakan ang Shahaadah. Bagkus, ito ay nararapat niyang tanggapin sa pamamagitan ng pagbigkas nito, at tanggapin niya na siya ay nagnanais na maging isang tunay na Muslim.   
 8.  Hindi sapat na malaman ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng Shahaadah na may katiyakan at ito ay tinanggap at nanumpa ng hayagan. Higit pa dito kinakailangan ang kanyang mga gawa at asal ay alinsunod sa mga patakaran ng Shahadaah.
 9.  Muhsin: taong gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, siya ay makatuwiran sa lahat ng bagay at ginagawa niya lamang ito para sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala  at alinsunod sa itinuro at pamamaraan ng Propeta . Sa iniulat na ito ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala , kaalinsabay ang paggawa ng kabutihan ng pagtalima o pagsuko. At sa pagkakataon ito lamang naintindihan o nakaunawa ng pinagkakatiwalaang pahayag… ang Shahaadah.
 10.  Kahit na ang isang tao ay nagpapakita bilang isang matapat (sa panglabas na anyo) ay maaaring ang kanyang puso ay taliwas sa kanyang mga ginagawa (bilang kawalan ng paniniwala), tulad ng isang mapagkunwari.
 11.    Maaaring ang isang tao ay ginagawa ang lahat ng mga alituntunin ng mga naunang kondisyon ng Shahadaah, ngunit maaari din siyang sumamba pa sa iba maliban sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala , tulad ng pag-hingi ng tulong sa mga patay at iba pa. Magkagayon, hindi pa dalisay ang kanyang pananampalataya sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala .